TYTUŁ PROJEKTU: „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu”


Projekt jest realizowany przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców oraz Opolskim Stowarzyszeniem Chorych na Reumatyzm "Milenium" w ramach umowy POWR.05.01.00-00-0020/17

Okres realizacji projektu: od: 2017-10-02 do: 2021-08-31

Cel główny projektu: zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności Reumatoidalnego Zapalenia Stawów w latach 2017-2020 wśród pacjentów zamieszkujących województwa dolnośląskie, opolskie i lubuskie, w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na RZS.

Główne zadania projektu:

1. Utworzenie Ośrodka Wczesnej Diagnostyki RZS - nawiązanie współpracy z lekarzami rodzinnymi poprzez utworzenie zespołów ds. wczesnego wykrywania RZS składających się z Ośrodka Wczesnej Diagnostyki z zespołem reumatologów oraz lekarzami POZ, którzy wyrażą zgodę na współpracę.

2. Opracowanie szczegółowego planu i procedur wczesnego wykrywania RZS i opieki koordynowanej nad chorym na forum Rady ds. Oceny i Ewaluacji.

- wprowadzenie procedur diagnozowania wczesnego wykrywania RZS w ramach opieki ambulatoryjnej,

- opracowania opieki w pierwszym roku opieki nad pacjentem RZS wg przyjętej ścieżki postępowania klinicznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej,

- przygotowanie opracowań naukowych, opublikowanie artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach,

- opracowanie danych epidemiologicznych dot. zapadalności na RZS w Polsce na podstawie systemu służącego do monitorowania uczestników programu.

3. Edukacja w zakresie diagnostyki RZS - podniesienie wiedzy, świadomości i umiejętności lekarzy i pielęgniarek POZ oraz pacjentów poprzez zorganizowanie przez zespół lekarzy OWD Zapaleń Stawów:

- konferencji szkoleniowych

- warsztatów z badania układu ruchu, ze sposobu wykorzystywania narzędzi przesiewowych służących do wczesnego wykrywania RZS (kwestionariusze dla pacjenta, kwestionariusze dla lekarza POZ, proste testy przesiewowe w kierunku RZS w badaniu układu ruchu wykonywane przez lekarza POZ, interpretacja reumatologiczna podstawowych badań laboratoryjnych),

- akcji edukacyjnych dla pacjentów: podstawowe informacje na temat RZS, wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego

- szkolenia e-learningowe dla lekarzy POZ z testami zaliczającymi uzyskanie niezbędnej wiedzy z danego szkolenia i certyfikatem ukończenia, których zakres 
zostanie uzgodniony przez Radę ds. Oceny i Ewaluacji.

Zapraszamy do zapoznania się z programami wydarzeń:

15.04.18 r. (konferencja jednodniowa, 6 h lekcyjnych) -  Program

08-09.09.2018 r. - "KURS usg stawów" 6h lekcyjnych - Program

05,06.04.2019r. warsztat RZS - Program

14-15.09.2019 r. -  II edycja KURSU - "USG stawów"  6h lekcyjnych - Program Dokumenty rekrutacyjne

Placówki współpracujące w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
Lista pobierz