TYTUŁ PROJEKTU: „Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego”

Projekt jest realizowany przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców w ramach umowy POWR.05.01.00-00-0005/16

Okres realizacji projektu: od: 2017-10-01 do: 2019-12-31

Cel główny projektu: Podniesienie świadomości społecznej na temat nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego oraz podniesienie świadomości i wiedzy 120 pracowników ochrony zdrowia poprzez organizację kursów i warsztatów szkoleniowych.

Główne zadania projektu:

1. Objęcie badaniami w zakresie nowotworów głowy i szyi minimum 4800 osób zagrożonych zachorowaniem z terenów województwa dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego - zwiększenie wykrywalności

2. Podniesienie kompetencji w zakresie nowotworów głowy i szyi min 102 osób z kadry medycznej z terenów objętych interwencją

3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami profilaktyki, podmiotami leczniczymi na poziomie POZ i AOS oraz organizacjami pacjenckimi i szpitalem


W ramach projektu zaplanowane zostały następujące rodzaje działań:

1. Objęcie badaniami w zakresie nowotworów głowy i szyi minimum 4800 osób zagrożonych zachorowaniem z terenów województwa dolnośląskiego,
lubuskiego i opolskiego - zwiększenie wykrywalności

Etap diagnostyki podstawowej:
- konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który podczas wizyty bada osobę wytypowaną ze swojej listy aktywnej
- ankieta dot. czynników ryzyka wypełniona przed badaniem laryngologicznym,
- porada laryngologa i badanie laryngologiczne przy użyciu nasofiberoskopu w poradni specjalistycznej

Etap diagnostyki pogłębionej:
-Badanie laryngologiczne w ośrodku specjalistycznym
-Biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym;
-Pobranie wycinka wraz z badaniem histopatologicznym;
-Marker nowotworowy HPV
-USG szyi;
-omówienie wyniku ww. badań oraz skierowanie do leczenia.

2. Podniesienie kompetencji w zakresie nowotworów głowy i szyi min 102 osób z kadry medycznej z terenów objętych interwencją.

Edukacja ogólna:
-utworzenie platformy internetowej, na której umieszczane będą informacje dla lekarzy, pacjentów oraz ich rodzin, prowadzone będzie forum z poradami dla uczestników.

Szkolenia dla kadr POZ obejmą swoją tematyką:
a. prowadzenia działań edukacyjnych dot. profilaktyki nowotworów głowy i szyi,
b. znajomość metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich właściwego
doboru,
c. umiejętność leczenia oraz terapii chorych z nowotworami głowy i szyi,
d. umiejętność prowadzenia procesu rehabilitacji osób po leczeniu nowotworów głowy i szyi,
e. właściwa komunikacja z chorym.

Szkolenia będą jednodniowe dla grup około 20-osobowych (6 x 20 osób po 6h).

Zapraszamy do zapoznania się z programami i agendami szkoleń:

03.02.18 Program

17.03.18  Program Grupa  A, Program Grupa B

07.04.18 Program Grupa A i Grupa B

3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami profilaktyki, podmiotami leczniczymi na poziomie POZ i AOS oraz organizacjami pacjenckimi i szpitalem.

Zespoły psychologiczno-socjalne zorganizują 2 spotkania rocznie (razem 4 w projekcie) dla pacjentów po leczeniu, mające na celu wsparcie ich
powrotu do normalnego życia (wsparcie psychologiczne, informacje nt. pomocy socjalnej).

Nawiązanie współpracy z interesariuszami, w tym z przedstawicielami władz i organizacjami skupiającymi pacjentów z nowotworami głowy i szyi, poprzez organizację forum pt. „Lekarze lekarzom” z udziałem władz lokalnych i organizacji pacjenckich. Celem forum będzie zapoznanie osób odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia w Polsce z problemami dotyczącymi chorych z nowotworami głowy i szyi. Forum to 6h konferencja dla 100 osób x 2 edycje podczas trwania projektu.

Placówki współpracujące w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

Lista pobierz

Placówki współpracujące w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:

Lista pobierz